Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov
-k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
-vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
-všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
-získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

1.Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť OGF s r.o., so sídlom Školský rád 414, Štvrtok na 0strove 93040,

IČO: 50 849 255, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava , Oddiel: Sro, vl.č.39956/T (ďalej len „spoločnosť OGF s.r.o.“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Kontakt na Prevádzkovateľa:

OGF s.r.o.

Školský rád 414,

93040 Štvrtok na Ostrove

IČO: 50 849 255

DIČ: 2120517212

IČ DPH:

Tel: +421 904 36 36 00

E-mail: info@ogf.sk

2.Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a, Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

Spoločnosť OGF s.r.o. spracúva osobné údaje:

na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare,
na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode 1. aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii,
na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode 1. aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou OGF s.r.o. je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti OGF s.r.o. .

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním objednávky, reklamácií a poistných udalostí
orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti OGF s.r.o. .
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b, Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

Spoločnosť OGF s.r.o. spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare,

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou OGF s.r.o. je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

c, Nezáväzná objednávka tovaru

Spoločnosť OGF s.r.o. spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou OGF s.r.o. je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.


e, Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť OGF s.r.o. spracúvana účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou OGF s.r.o. je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

f, Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť OGF s.r.o. spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou OGF s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

g, Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť OGF s.r.o. spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou OGF s.r.o. je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.h, Poskytovanie podpory cez Facebook

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť OGF s.r.o. bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou OGF s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

i, Uplatňovanie nárokov spoločnosti OGF s.r.o.

Spoločnosť OGF s.r.o. spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti OGF s.r.o. nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou OGF s.r.o. , údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti OGF s.r.o. , údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti OGF s.r.o. .

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou OGF s.r.o. je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti OGF s.r.o. . Oprávneným záujmom spoločnosti OGF s.r.o. je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti OGF s.r.o. .

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti OGF s.r.o. uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že
jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu
přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového
formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami
ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních
údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi
těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

j, Plnenie zákonných povinností spoločnosti OGF s.r.o.

Spoločnosť OGF s.r.o. spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až j) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti OGF s.r.o. .

Platnost od 1.1.2019