Staň sa tvárou jedinečnej značky OGF (Organic Green Feed)

   Staň sa tvárou OGF  Prihláška

Obľubuješ drezúru, parkúr, dostihy alebo westernové jazdenie?

Cítiš sa byť výnimočný/výnimočná?

Možno hľadáme práve Teba!!!

Stačí, ak do 28.2.2019 (kedy súťaž končí) splníš nasledovné 3 body:


  1. pošleš nám svoje kreatívne foto s tvojim koňom (selfie, pretek, atď…). My do 15.3.2019      vyberieme jedného, ktorý sa stane tvárou OGF na rok 2019
  2. uveď do správy:            . svoje meno, priezvisko a meno tvojho instagramového účtu, prípadne tvoj facebook:                               . za aký klub jazdíš (ak nepatríš do klubu napíš: nezaradený) :
             . aká disciplína ťa napĺňa (drezúra, parkúr, dostihy, voltíž, atď…) :
             . aké ocenenia si získal/a:

             . tvoj vek:            . mesto v ktorom pôsobíš:            . tvoje ciele: Bod 3. nie je povinný, ale do určitej miery ovplyvňuje rozhodovanie na tvár pre značku OGF:3. ak budeš súhlasiť, tvoje foto zverejníme na našom instagramovom účte (@organicgreenfeed) a tam zbieraš lajky. . chceš byť zverejnený na Instagrame a získať tak náskok pred tvojou konkurenciou? . do správy napíš: #chcemsastattvarouogf

          . zo získaných najviac lajkov na našom Instagrame ťa odmeníme:

          . prémiovým výživovým doplnkom 100% extraktu z mladého ovsa na celý rok 2019                     (pri dávkovaní 60 g na deň) viac info http://organicgreenfeed.eu/produkty .

          . foto posielaj na Facebook Messenger, do správy Instagram (@organicgreenfeed), alebo na

             náš e-mail ogf@ogf.sk

           . ak budeš chcieť odstrániť foto z nášho instagramového účtu, napíš nám 

             na ogf@ogf.sk a následne budeš z danej platformy odstránený

Po vyplnení všetkých informácií dňa 15.3.2019 vyberieme jedného z vás, ktorý sa stane tvárou OGF (Organic Green Feed) na rok 2019 so zaujímavým kontraktom na daný rok. Prihlášku zašlite najneskôr do 28.2.2019!


Tešíme sa na spoločnú spoluprácu na rok 2019!
Držíme palce všetkým zúčastneným!








Všeobecné podmienky súťaží

I. Úvod

Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže  vykonávané v rámci aktivít portálu organicgreenfeed.eu, instagram @organicgreenfeed, pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné  podmienky  súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie,  účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

II. Organizátor súťaže

 1. Organizátorom súťaži (ďalej len Súťaž) je spoločnosť OGF s.r.o., Školský rád 414, Štvrtok na Ostrove, IČO: 50 849 255, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava , Oddiel: Sro, vl.č.39956/T (ďalej len „spoločnosť OGF s.r.o.“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

 2. Organizátor Súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

III. Účastníci Súťaže

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej alebo Českej republiky.

 2. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi a spoluorganizátorovi súťaže, alebo k zúčastneným právnickým osobám, ktoré sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže – príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude následne odovzdaná náhradníkovi – ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle týchto pravidiel súťaže.

 3. Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami a pravidlami tejto súťaže.

IV. Pravidlá Súťaže

 1. Do Súťaže bude zaradený každý, kto splní všetky nasledovné podmienky účasti v súťaži:

  • Prihlási sa na základe jeho osobnou fotkou

  • Podľa typu a obsahu súťaže splní predmet súťaže,splní body 1-3 

  • Súťažiaci s najväčším počtom lajkov zverejnený na našom Instagram-ovom konte (@organicgreenfeed) sa stáva výhercom celej súťaže

 1. Do Súťaže bude každý Súťažiaci zaradený len jedenkrát, a to bez ohľadu na počet registrácii alebo spustení súťažnej hry.

 2. Súťaž končí 28.2.2019

 3. Porota na základe získaných lajkov na  instagrame @organicgreenfeed  vyhodnotí súťaž najneskôr do 15  dní od jej skončenia tj: 28.2.2019

 4. Súťaže a určí spomedzi Súťažiacich víťaza alebo víťazov súťaže a dvoch náhradníkov.

V. Výhry

 1. Ceny zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.

 2. Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži.

 3. Ak účastník súťaže poruší podmienky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený.

 4. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien.

 5. Za výhru nie je možné požadovať finančnú náhradu. Výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.

 6. Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne  vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené samotným výhercom.

VI. Spôsob odovzdavania výhier

 1. Organizátor bude kontaktovať víťaza Facebook massengerom. V prípade, že sa Organizátorovi nepodarí do 3 dní od zverejnenia výsledkov Súťaže víťaza alebo víťazov kontaktovať, tento stráca nárok na výhru a Organizátor kontaktuje náhradníkov.

 2. Ak nebude možné kontaktovať ani náhradníkov do 3 dní, títo strácajú nárok na výhru a Súťaž sa končí bez určenia výhercu.

 3. Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne do 3 dní na požiadanie Organizátora svoje osobné údaje potrebné na doručenie výhry. Po získaní doručovacích údajov tejto osoby Organizátorom sa tento Súťažiaci stáva výhercom.

 4. V prípade, že výhercovia neposkytnú Organizátorovi potrebné údaje alebo nesplnia inú podmienku v zmysle tohto bodu týchto pravidiel, strácajú nárok na výhru, prestávajú byť výhercami a Organizátor bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu.

 5. Ak výhercovia neprejavia súhlas s nadobudnutím ceny, vzdajú sa ceny, odoprú súhlas s jej nadobudnutím, resp. nesplnia inú podmienku podľa týchto pravidiel, ďalším výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva osoba vyžrebovaná zo Súťažiacich, ak splní všetky podmienky podľa týchto pravidiel.

 6. Výherca má právo postúpiť cenu inej osobe. Spôsob postúpenia ceny bude dohodnutý medzi výhercom a Organizátorom. Forma postúpenia ceny je písomná.

VII. Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Účastníci prihlásením do súťaže dávajú Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, mailová adresa, spoločnosť) ako aj so spracovaním údajov

  • za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení,

  • pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže,

  • pre zasielanie obchodnej a marketingovej komunikácie ako sú informácie o Organizátoroch, ich obchodných partneroch a iných tretích osobách.

 2. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na adresu info@ogf.sk, alebo ogf@ogf.sk

 3. Súťažiaci, ktorý takto poskytne osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom a ďalšie práva podľa §21 zákona o ochrane osobných údajov číslo 101/2000 Zb. v platnom znení.

 4. V zmysle § 11 Z.č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov.

 5. Odmietnutím poskytnutia osobných údajov alebo odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov, Organizátor nie je schopný výhercovi riadne výhru odovzdať.

 6. Organizátor zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

 7. Ak súťažiaci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súhlas poskytuje jeho zákonný zástupca.

VIII. Osobitné ustanovenia

 1. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

 2. Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

 3. Organizátor   súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž   skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady   ukončiť. Zmenu Pravidiel Organizátor vhodným spôsobom zverejní   na stránke www.organicgreenfeed.eu

 4. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Organizátor a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie.

 5. Organizátor Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať.

 6. V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.

IX. Záverečné ustanovenia

Tieto Pravidlá sú uložené u Organizátora súťaže. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto Pravidiel u Organizátora.